ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

15 Oct 2017

ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อจัดซื้อที่ดินถวายวัดและสมทบทุนก่อสร้างศาลาธรรม

ณ วัดใหม่ชัยมงคล ตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โดยมีคุณ คุณศักดา  อนุรักษ์สุนทร
จากบริษัท บี.เค.เค. คูลลิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

เป็นเจ้าภาพใหญ่  ประธาน คุณศักดา  อนุรักษ์สุนทร

ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

15 Oct 2017

ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อจัดซื้อที่ดินถวายวัดและสมทบทุนก่อสร้างศาลาธรรมณ วัดใหม่ชัยมงคล ตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีคุณ คุณศักดา  อนุรักษ์สุนทรจากบริษัท บี.เค.เค. คูลลิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เป็นเจ้าภาพใหญ่  

DTG The 15th Dhaka Int'l Textile & Garment

15 Feb 2018

ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อจัดซื้อที่ดินถวายวัดและสมทบทุนก่อสร้างศาลาธรรมณ วัดใหม่ชัยมงคล ตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีคุณ คุณศักดา  อนุรักษ์สุนทรจากบริษัท บี.เค.เค. คูลลิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เป็นเจ้าภาพใหญ่  

Myanmar Water 2018

11 Oct 2018

ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อจัดซื้อที่ดินถวายวัดและสมทบทุนก่อสร้างศาลาธรรมณ วัดใหม่ชัยมงคล ตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีคุณ คุณศักดา  อนุรักษ์สุนทรจากบริษัท บี.เค.เค. คูลลิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เป็นเจ้าภาพใหญ่